Tuetut ja valvotut tapaamiset perustuvat vanhempien tekemään lasta koskevaan tapaamissopimukseen, joka on tehty lastenvalvojalla, tai josta on tuomioistuimen päätös. Palvelu perustuu sosiaalihuoltolakiin, ja siitä tehdään kunnan toimesta sosiaalihuoltolain 27§ mukainen päätös, jonka pohjalta perhe voi saada palvelun. Tapaamisten ja tarvittavien toimenpiteiden tarkempi sisältö määritellään lastenvalvojan vahvistamassa sopimuksessa tai tuomioistuimen päätöksessä.

Tuetussa tapaamisessa lapsi tapaa vanhempaansa sopimuksen mukaisella tavalla työntekijän läsnä ollessa. Tuettua tapaamista voidaan tarvita esimerkiksi silloin, jos vanhemman kyvyssä huolehtia lapsesta on huolta. Tuetun tapaamisen tarkoituksena on tukea vanhempaa lapsen tapaamisessa ja mahdollistaa yhteiset hetket lapsen kanssa työntekijän avulla. Tuetussa tapaamisessa työntekijä on vanhemman ja lapsen käytettävissä tapaamisen ajan esimerkiksi viereisessä huoneessa tai samassa tilassa.

Valvotussa tapaamisessa lapsi tapaa vanhempaansa sopimuksen mukaisella tavalla työntekijän valvomana. Valvoja on koko tapaamisen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan. Valvottu tapaaminen on tuettua tapaamista intensiivisempi, ja sitä voidaan tarvita esimerkiksi tilanteessa, jossa vanhemman kyvyssä kohdata lasta on suurempia puutteita ja on tarve tiiviimmälle valvonnalle.

Tuetut ja valvotut tapaamiset voidaan järjestää joko Metodin tiloissa tai tarpeen mukaan myös muussa ympäristössä kuten puistossa tai toisen vanhemman luona. Metodin tiloissa vanhemmalla ja lapsella on mahdollisuus yhteiseen leikkiin, peleihin, ruokailuun ja muuhun toiminnalliseen tekemiseen tai vaikkapa elokuvan katselemiseen yhdessä työntekijän avustamana.

Tapaamisten keskiössä on aina lapsen etu, ja valvojalla on oikeus keskeyttää tapaaminen tai olla aloittamatta sitä, jos se on lapsen edun kannalta välttämätöntä. Tällainen tilanne voi tulla eteen esimeriksi silloin, jos vanhempi on päihtynyt. Valvojan on annettava keskeytyksen tai toteutumatta jääneen tapaamisen syystä kirjallinen selvitys toimivaltaiselle lastenvalvojalle. Metodin työntekijöillä on tehtävään lain vaatima soveltuva ammatillinen koulutus.